Algemene voorwaarden - Shop for Dogs

Ga naar de inhoudshopfordogs.nl

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N


.
Shopfordogs.nl is een webshop die vallen onder de activiteiten van het bedrijf Formathouse.
Formathouse ®
Speldenmakersstaag 12
2801 XN Gouda
The Netherlands
KvK: 24486275
B.T.W. nummer: NL 001970661-B89

Artikel 1
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst tussen FORMATHOUSE® en koper.
Inkoopvoorwaarden van koper en eventuele afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden gelden slechts voor het specifieke geval waarvoor FORMATHOUSE® dit schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 2
De koopovereenkomst komt tot stand na acceptatie door FORMATHOUSE® van een door de koper geplaatste order. Acceptatie vindt plaats door middel van orderbevestiging, ofwel doormiddel van het geven van feitelijke uitvoering aan de opdracht.

Artikel 3
Wanneer door nieuwe voorschriften of tarieven van enige publiekrechtelijke instantie de kostprijs van de verkochte goederen wordt beïnvloed, kan deze invloed tot aan de levering door FORMATHOUSE® worden verrekend. Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

Artikel 4
Levering in Nederland geschiedt binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Deze termijn mag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet worden beschouwd als een fatale termijn, zodat FORMATHOUSE® bij niet tijdige levering derhalve in gebreke moet worden gesteld FORMATHOUSE® kan leveren in gedeelten. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Plaats en voorwaarden van leveren kunnen per geval worden bepaald, waarbij de meest recente editie van de incoterms van de internationale Kamer van Koophandel van toepassing zijn. Het risico gaat over op de koper na aflevering, og, ingeval van aflevering af fabriek, op datum van levering. Overeenkomsten aangegaan voor een nog nader te bepalen aantal leveringen gedurende een bepaalde periode kunnen door FORMATHOUSE®, wanneer koper ten aanzien van enige deellevering in gebreke is, tussentijds schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 5
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Europese munt de euro en acht dagen na de factuurdatum zonder korting. Verkoper kan echter betaling voorafgaande aan de levering verlangen, alsmede bepaalde (internationaal bekende) vormen van constante betaling. Koper doet door het aangaan van de overeenkomst afstand van zijn recht op verrekening, indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald is koper voor het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer koper in gebreken blijft kan FORMATHOUSE® door eenvoudige schriftelijke mededeling de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Koper is in dat geval over het factuurbedrag de in Nederland gelden wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd.

Eventuele buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter inning van de vordering, komen voor rekening van de koper. Deze kosten worden vastgesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag, echter met een minimum van Euro 250,00 exclusief Omzetbelasting.

Artikel 6
In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de verkoop door ons als uiting kunnen worden beschouwd van rechtswegen en zonder aanmaning. De eigendom van de verkochte en geleverde zaken blijft tot het moment van volledige betaling bij FORMATHOUSE®. De koper dient deze zaken te verzekeren tegen beschadiging en vernietiging. Alle risico’s zijn ten laste van koper. Tot het moment van betaling is de koper gerechtigd tot doorverkoop binnen het raam van zijn normale bedrijfsuitoefening. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Desgewenst kan FORMATHOUSE® verlangen dat op de aldus ontstane vorderingen van koper op haar afnemers ten behoeve van FORMATHOUSE® een stil pandrecht wordt gevestigd. Tot het moment van betaling is de koper gerechtigd tot verwerking van de zaken binnen het raam van zijn normale bedrijfsuitvoering. Bij het aangaan van de koopovereenkomst met FORMATHOUSE® vestigt de koper op de op bovenstaande wijze ontstane nieuwe zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van FORMATHOUSE®, dit tot zekerheid van de nog openstaande vorderingen.

Artikel 7
Reclames dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, vergezeld van bewijsstukken. FORMATHOUSE® heeft in het geval van reclame de keuze om alsnog zonder gebreken te leveren, of de koopsom terug te betalen. Tenzij anders overeengekomen is FORMATHOUSE® niet verantwoordelijk voor een bepaalde kwaliteitsnorm of voor de geschiktheid van de geleverde goederen voor een bepaald gebruiksdoel. Koper heeft het recht om voor levering voor eigen rekening een monster te trekken.

Artikel 8
Aansprakelijkheid van FORMATHOUSE® uit hoofde van niet, te late of gebrekkige levering, is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

Artikel 9
FORMATHOUSE® heeft het recht zonder schriftelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door eenzijdige opzegging dadelijk of tegen een aan te geven datum te beëindigen of -onderhandhaving der overeenkomst voor het overige- de levering aan koper tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten indien:
koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, wanneer er beslag op kopers goederen of ten laste van koper onder derden gelegd wordt, of zich voor FORMATHOUSE® een geval van overmacht voordoet. Voor FORMATHOUSE® zal onder meer als overmacht gelden elke omstandigheid die direct of indirect storend werkt op de regelmatige gang van het commercieel of industrieel bedrijf van FORMATHOUSE® of dat van een van haar toeleveranciers.

Artikel 10
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen verband houdende met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar FORMATHOUSE® is gevestigd. FORMATHOUSE® heeft het recht wanneer zij dat redelijk oordeelt hiervan af te wijken en geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht dat zal zijn samengesteld in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut, en dat zal beslissen naar de regels de Rechts.
Terug naar de inhoud